top-yellowtop-blue

Předběžná opatření

Co je předběžné opatření?

Předběžné opatření slouží k ochraně práv dítěte a zajištění jeho bezpečí. Používá se pouze ve výjimečných případech, kdy je ohrožen zejména život a zdraví dítěte. Předběžné opatření má omezenou platnost. Po případném vydání předběžného opatření je obvykle následně zahájeno řízení ve věci samé u místně příslušného soudu.

Druhy předběžného opatření:

Předběžná opatření řadíme do 2 skupin:

  • Předběžné opatření dle § 76, občanského soudního řádu – tzv. „pomalé“. Toto předběžné opatření může podat jakákoliv fyzická osoba, která má kpodání předběžného opatření důvody. Do předběžného opatření je nutné vždy vylíčit všechny skutečnosti, které vedou k podání daného návrhu. O daném předběžném opatření rozhoduje soud do 7 dnů od jeho řádného podání. Předběžné opatření je vykonatelné doručením všem účastníkům řízení (např. otec podá návrh k místně příslušnému soudu na úpravu styku s dítětem, protože matka mu zamezuje v kontaktu s ním, apod.). Nezbytné je na daném předběžném opatření nechat vyznačit vykonatelnost, teprve poté je řádně vykonatelné. V případě předběžného opatření, které bylo vydáno místně příslušným soudem, je nutné, aby byl následně podán návrh k místně příslušnému soudu na zahájení řízení ve věci samé.

  • Předběžné opatření dle § 452, zákona o zvláštních řízeních soudních - tzv. „rychlé“: Toto předběžné opatření mohou podat pouze pracovníci OSPOD a to jen v nejzávažnějších případech, kdy je dítě v reálném ohrožení života či zdraví – dítě týrané, zneužívané, bezprizorní (bez domova), apod. O tomto předběžném opatření rozhoduje soud do 24 hodin od jeho podání. Je vykonatelné jeho vydáním příslušným soudem a nemá odkladný účinek. Soud následně zahajuje řízení ve věci samé bez návrhu.

Rodiče nezletilého dítěte, OSPOD, či opatrovník dítěte mohou kdykoli soudu navrhnout zrušení předběžného opatření (§ 462 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních). O takovém návrhu musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 7 dnů.

Postup OSPOD při podání předběžného opatření

OSPOD koná na základě podnětů ze strany státních, či soukromých institucí, popř. fyzických osob a také na základě informací získaných vlastním sociálním šetřením (škola, mateřská školka, lékař, obecní úřad, soud, orgány činné v trestním řízení, apod.). V případě, že po provedeném prošetření podnětu dospěje OSPOD k závěru, že je nutné upravit dočasně situaci týkající se dítěte formou předběžného opatření, podá návrh k příslušnému soudu, který o dané věci v zákonné lhůtě rozhodne.
Vpřípadě, že soud předložený návrh shledá jako důvodný, vydá usnesení o nařízení předběžného opatření. Výkon předběžného opatření je proveden bez zbytečného odkladu ihned po doručení účastníkům v případě tzv. pomalého předběžného opatření, či jeho vydáním v případě tzv. rychlého předběžného opatření.