top-yellowtop-blue

Daňová kontrola

Daňová kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly,jež obsahuje informace o předmětu a rozsahu kontroly. Během daňové kontroly musí daňový subjekt plnit povinnosti dané daňovým řádem, např. musí:

  • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly,
  • předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení,
  • nezatajovat důkazní prostředky, které jsou mu k dispozici nebo o kterých ví, kde se nachází
    nebo
  • umožnit správci daně jednání se svými zaměstnanci či osobami, které vykonávají jeho činnost.

Daňový subjekt má ovšem také svá práva. Zejména se jedná o právo:

  • být přítomen na jednání svých zaměstnanců či jiných osob, které vykonávají jeho činnost,
  • předkládat důkazní prostředky a navrhovat provedení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici,
  • vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně.

Ke konci daňové kontroly sepíše správce daně výsledek kontrolního zjištění, jehož součástí je i hodnocení zjištěných důkazních prostředků. Pokud z výsledku kontrolního zjištění vyplývá, že by mělo dojít k vydání rozhodnutí o stanovení daně, správce daně sdělí daňovému subjektu tento výsledek a stanoví mu lhůtu k vyjádření. Daňový subjekt je oprávněn proti výsledku kontrolního zjištění vznést výhradu nebo podat návrh na doplnění výsledku kontrolního zjištění.

Daňová kontrola je ukončena doručením oznámení o ukončení daňové kontroly, k němuž je přiložena zpráva o daňové kontrole.