top-yellowtop-blue

Co je to místní šetření?

Místní šetření je jednou z činností, kterou může správce daně provádět v rámci vyhledávací činnosti. Podstatou místního šetření  je skutečnost, že sevyhledávací činnost provádí v místě, kde se mohou nacházet důkazní prostředky.

Správce daně je oprávněn provádět místní šetření bez součinnosti daňového subjektu, avšak v zájmu transparentnosti postupu správce daně je žádoucí, aby tak nečinil.

V rámci místního šetření má správce daně přístup na pozemky, do každé provozní budovy (místnosti), k dopravním prostředkům, k účetním záznamům a jiným informacím, a to v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Úřední osoby mají také přístup do obydlí daňového subjektu, pokud se jedná o místo provozování podnikatelské činnosti daňového subjektu, a to tehdy je-li to nezbytně nutné. Pokud by osoba zamezila přístup do uvedených prostor a k uvedeným podkladům, správce daně je oprávněn této osobě uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000,- Kč.

Subjekt, kterého se místní šetření týká, má povinnost poskytnout úřední osobě přiměřené prostředky a součinnost k účinnému provedení místního šetření, zapůjčit vyžádané doklady a jiné věci, či si nechat odebrat vzorky pro bližší posouzení nebo expertízu.