FÚ hledá data

Vyhledávací činností je činnost správce daně, při které vyhledává důkazní prostředky, jejichž prostřednictvím zjišťuje, zda daňové subjekty plní své daňové povinnosti. Uvedenou činnost může vykonávat nezávisle na jakémkoliv řízení (například na daňové kontrole nebo zajištění daně), před zahájením řízení i v jeho průběhu.

Vyhledávací činnost není jednorázovou akcí správce daně, kdy by pouze prozkoumal,. zda je daný subjekt registrovaný k jednotlivým daním či zda odvedl daň ve správné výši. Správce daně může vyhledávací činnost provádět po celou dobu existence daňového subjektu.

Jako zdroj slouží správci daně při vyhledávací činnosti různé evidence, registry, informační systémy nebo konkrétní osoby.

V rámci vyhledávací činnosti správce daně provádí například ověření úplnosti evidence a registrace daňových subjektů nebo zjišťování údajů týkajících se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně.

Vyhledávací činnost může správce daně provádět buď se součinností daňového subjektu či bez ní. Ač by se na první pohled mohlo zdát, že se v případech, kdy správce daně provádí vyhledávací činnost bez vědomí daňového subjektu, mohlo jednat o nezákonný postup („o nás bez nás“), není tomu tak.. Plná vědomost o prováděné vyhledávací činnosti by totiž mohla mít za následek maření opatření důkazních prostředků.

V rámci vyhledávací činnosti může správce daně využít institutu podání vysvětlení nebo místního šetření.

Co je to vysvětlení

Vysvětlením se dle daňového řádu rozumí povinnost každé osoby poskytnout informace, kterými správce daně může ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Je nutno podotknout, že tato povinnost se týká pouze třetích osob, tedy všech osob krom samotného daňového subjektu.

Co je to místní šetření

Místní šetření je jednou z činností, kterou může správce daně provádět v rámci vyhledávací činnosti. Podstatou místního šetření  je skutečnost, že sevyhledávací činnost provádí v místě, kde se mohou nacházet důkazní prostředky.