top-yellowtop-blue

Porušení rozpočtové kázně

Nutnost návratu prostředků, které společnost obdržela ve formě dotace, může být pro mnohé společnosti velice citelným zásahem do jejich fungování. Kontrolu použití přidělených dotačních prostředků provádí finanční úřady.

Kontrola rozpočtové kázně je ze strany finančního úřadu vedena ve stejném režimu, jako jakákoliv jiná daňová kontrola, neboť celý její proces je také upraven daňovým řádem.

Pokud finanční úřad shledá porušení rozpočtové kázně, je příjemce dotace potrestán nejen vydáním platebního výměru za porušení rozpočtové kázně, ale také povinností hradit penále.

Jak se mohu bránit?

  1. Před vydáním platebního výměru za porušení rozpočtové kázně
    Finanční úřad po provedení kontroly vyhotoví výsledek kontrolního zjištění, který Vám sdělí (pokud z něho vyplývá, že by mělo dojít k vydání rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně) ještě před vydáním platebního výměru a současně stanoví lhůtu k vyjádření. Proti výsledku kontrolního zjištění můžete vznést výhradu nebo podat návrh na doplnění výsledku kontrolního zjištění.
  2. Po vydání platebního výměru za porušení rozpočtové kázně
    Pokud již finanční úřad platební výměr vydal, máte možnost bránit se v rámci odvolacího řízení. Bližší informace o něm naleznete také ZDE. Je důležité vědět, že tímto krokem odložíte nutnost dotační prostředky v momentu vydání platebního výměru vracet.

Na podání odvolání je stanovena 30-denní lhůta. Tuto je nutno dodržet.

  1. Po rozhodnutí o odvolání
    Obranný prostředek je možné uplatnit i proti případnému negativnímu rozhodnutí o odvolání ze strany Odvolacího finančního ředitelství. Lze tak učinit prostřednictvím správní žaloby.

V rámci správní žaloby mají příjemci dotace zpravidla větší šanci na výhru. Tímto krokem se totiž dostanou z vlivu finanční správy (finanční úřad, Odvolací finanční ředitelství). Příslušný správní soud by měl rozhodovat nezávisle a nezaujatě.