top-yellowtop-blue

Správní žaloby, kasační stížnost, předběžné opatření

Jako daňoví poradci se specializujeme také na procesní problematiku, naši efektivní pomoc nabízíme v oblasti zpracování správních žalob, kasačních stížností i návrhů na předběžné opatření v daňových záležitostech.

Správní žaloby

Správní žaloby se podávají proti rozhodnutí správního orgánu, respektive orgánu moci výkonné ve veřejné správě, kterým je i finanční úřad (správce daně). K sestavení žaloby je zapotřebí jak právní povědomí, tak dobrá znalost souzené problematiky (v případě daňových sporů znalost daňové oblasti). Důvodem je skutečnost, že je třeba správní orgán „usvědčit“ z vydání nezákonného rozhodnutí, případně z vedení nezákonného postupu.

Správní žaloby lze obecně dělit do těchto kategorií:

  1. Žaloba proti správnímu rozhodnutí – typicky se jedná o dodatečný platební výměr, nebo zajišťovací příkaz;
  2. Žaloba proti nečinnosti;
  3. Žaloba před nezákonným zásahem.

Soudní řízení končí vydáním rozsudku soudu, který po provedeném řízení žalobu buď zamítne, nebo napadené rozhodnutí zruší.

Proti rozsudku správního soudu je zpravidla možné podat jako opravný prostředek tzv. „kasační stížnost“. Ta se podává k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podání správní žaloby je zpoplatněno správním poplatkem, který v současné době činí 3 000,- Kč.

Kasační stížnost

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví. Podává se k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Při podání kasační stížnosti je nutné zastoupení advokátem. Tuto skutečnost řešíme kooperací s několika zkušenými advokáty, s kterými již delší dobu spolupracujeme.

Soudní poplatek za podání kasační stížnosti je 5 000,- Kč.

Předběžné opatření

Cílem předběžného opatření ve správním soudnictví je dočasně upravit podmínky mezi zúčastněnými stranami do doby vydání konečného rozhodnutí soudu. O předběžném opatření rozhoduje soud usnesením.

Na základě vydaného usnesení může soud účastníkům, případně i třetí (nezúčastněné) straně, uložit něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snést. V daňových záležitostech se typicky může jednat o exekuční řízení, kdy lze využitím tohoto institutu dosáhnout toho, aby se do doby vydání rozhodnutí v dané věci (exekuci) zamezilo správci daně disponovat s majetkem exekuovaného, případně aby mu správce daně určité, pro daňový subjekt nezbytné prostředky ponechal (například se může jednat o hotovost na výplatu mezd a povinných odvodů státu).