Zpět
|Aktuality

POKYN D-58 GFŘ K PROMÍJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Promítnutí daně

Mnoho daňových subjektů již zažilo, že nepodali daňové přiznání nebo nezaplatili daň včas, příp. jim správce daně na základě daňové kontroly doměřil daň. Vše má své důsledky, a když daňový subjekt svoje povinnosti nesplní, udělí mu správce daně určité sankce. Existují však možnosti, jak si nechat částečně nebo i zcela prominout sankce udělené správcem daně. Ovšem i tyto možnosti mají své podmínky. Ty základní jsou uvedeny v § 259 - § 259c zákona č.  280/2009 Sb., daňový řád („DŘ“), které a rozvádí doplňuje pokyn D-58 vydaným Generálním finančním ředitelstvím („GFŘ“).

POKYN D-58

Pokyn D-58, který je účinný od 1. února 2023, se zabývá možnostmi, jak si daňový subjekt může nechat správcem daně prominout příslušenství daně, zjednodušeně řečeno sankce, které mu byly vyměřeny. Existují tři typy příslušenství daně, které lze prominout:

 • Penále vyměřené dle § 251 DŘ,
 • Úroky z prodlení a úroky z posečkání vyměřené dle § 252 a 253 DŘ,
 • Pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ.

Každý typ příslušenství daně má své podmínky, které musí být splněny proto, aby byly prominuty. Daňový subjekt však musí na každý typ příslušenství dan podat žádost o prominutí a také zaplatit správní poplatek.

Výše správního poplatku závisí na částce, kterou daňový subjekt žádá prominout. Pokud daňový subjekt žádá o prominutí částky 3 001,- Kč a více, správní poplatek činí 1 000,- Kč. Žádost o prominutí částky 3 000,- Kč a méně nepodléhá správnímu poplatku. Společnou podmínkou pro prominutí příslušenství je, aby daň, na základě které sankce vznikla, byla zaplacena.

Důležitou podmínkou také je, aby daňový subjekt v posledních 3 letech neporušil závažným způsobem daňové či účetní předpisy. Jedná se například o situace, kdy se daňový subjekt stal nespolehlivým plátcem DPH, porušil zákonem stanovené povinnosti tak, že daň musela být doměřena dle pomůcek, či porušil zákon o účetnictví takovým způsobem, že mu byla uložena pokuta dle tohoto právního předpisu. Kompletní výčet závažných porušení daňových a účetních předpisů je uveden v čl. III. 1. Pokynu D-58. V případě porušení daňových a účetních předpisů závažným způsobem nebude žádosti o prominutí sankce vyhověno.

PENÁLE DLE § 251 DŘ

Dle ustanovení § 259a odst. 3 platí, že daňový subjekt může podat žádost o prominutí penále nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru. Nutno podoktnout, že uvedené lhůta je zákonem daná a nelze jí prodloužit.

Pro to, aby žádost o prominutí penále byla správcem daně projednána, je třeba, aby daňový subjekt uhradil daň, v důsledku jejíhož doměření vznikla povinnost uhradit penále. Dále správce daně posuzuje dvě po sobě jdoucí kritéria v rámci žádosti o prominutí penále, a těmi jsou:

 1. Součinnost daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední,
 2. Četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

Ad 1) Pokud daňový subjekt se správcem daně při doměření daně nespolupracoval, žádost o prominutí penále je správcem daně zamítnuta.

Ad 2) Tomuto kritériu se věnujeme ke konci příspěvku.

Dalším „neoficiálním“ (a také novým) kritériem je posouzení zdrojového jednání, tedy jednání, kterým došlo ke vzniku příslušenství. Toto kritérium správce daně bude zkoumat na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 236/2019-83. Pokud správce daně shledá, že zdrojovým jednáním bylo zejména zneužití práva, daňové zastírání, vědomá účast na daňovém podvodu apod., žádost o prominutí penále je zamítnuta i přesto, že daňový subjekt splnil ostatní (výše uvedená) kritéria.

Maximální výši penále, kterou může správce daně prominout, je 75 % z vyměřeného penále. Tato výše se však snižuje, kdykoliv daňový subjekt porušil některé z jeho povinností, např. nereagoval na výzvu k odstranění pochybností, nepředložil správci daně veškeré požadované doklady, příp. mu předložil padělané doklady či daňovému subjektu byla stanovena daň dle pomůcek. Uplatňuje se tedy tzv. odčítací metoda, kdy se bere v potaz výše 75 % a poté na základě porušení daňových povinností daňovým subjektem se uvedené procento snižuje.

Veškeré povinnosti, které snižují částku penále, jež může být maximálně prominuta, jsou uvedeny ve čl. IV. 1. Pokynu D-58.

ÚROKY HRAZENÉ DAŇOVÝM SUBJEKTEM DLE § 252 A 253 DŘ

Správce daně hledí při posouzení rozsahu prominutí úroků hrazených daňovým subjektem na následující po sobě jdoucí kritéria:

 • Ospravedlnitelný důvod prodlení,
 • Ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládající tvrdost uplatněného úroku,
 • Četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

Stejně jako u penále se posuzuje také zdrojové jednání, kterým došlo ke vzniku příslušenství. Stejně jako u penále potom platí, že pokud by zdrojovým jednáním bylo (zejména) zneužití práva, daňové zastírání, vědomá účast na daňovém podvodu apod., žádost o prominutí je zamítnuta i přesto, že daňový subjekt splnil ostatní kritéria.

Na rozdíl od penále, správce daně může zcela prominout úroky daňovému subjektu.

Ospravedlnitelné důvody prodlení jsou uvedeny v čl. IV. 2. Pokynu D-58 a patří mezi nimi např. nepříznivý zdravotní stav daňového subjektu, který brání plnit jeho daňové povinnosti, provedení platby daně pod jiným variabilním symbolem nebo na účet jiného správce daně nebo neohlášená nefunkčnost daňového portálu Finanční správy ČR. Výčet ospravedlnitelných důvodů prodlení v čl. IV. 2. Pokynu D-58 je pouze demonstrativní a jedná o nejčastější případy z praxe. Není tedy vyloučeno, že existuje i jiný důvod, na základě kterého by správce daně mohl částečně nebo zcela prominout příslušenství.

Kritériem ekonomických a sociálních poměrů daňového subjektu při žádosti o prominutí úroků se zabývá čl. IV. 4. Pokynu D-58. Existují pouze dvě podmínky, na které bude správce daně hledět při žádosti o prominutí úroků:

 • Nepříznivá ekonomická a sociální situace u fyzických osob,
 • Existence důvodu k posečkání.

Na rozdíl od počítání možné částky prominutí penále, v případě promíjení úroků se celková výše prominuté částky sčítá. Základním požadavkem však je, aby byly naplněny kritéria ospravedlnitelného důvodu prodlení.

POKUTA ZA OPOŽDĚNÉ TVRZENÍ DANĚ DLE § 250 DŘ

Postup při projednání žádosti o prominutí pokuty dle § 250 DŘ je takřka totožný s postupem u prominutí úroků. Existují tedy 3 po sobě jdou kritéria:

 • Ospravedlnitelný důvod prodlení s podáním,
 • Ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládající tvrdost,
 • Četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

Ospravedlnitelné důvody prodlení s podáním jsou uvedeny v čl. IV. 3. Pokynu D-58 a jsou téměř totožné s ospravedlnitelnými důvody prodlení v případě úroků hrazených daňovým subjektem. Kritéria ekonomických a sociálních poměrů daňového subjektu se zabývá čl. IV. 4. Pokynu D-58.

Stejně jako u promíjení úroků, celkový výše prominuté částky se sčítá, avšak základním požadavkem je, aby byly naplněna kritéria ospravedlnitelného důvodu prodlení s podáním.

ČETNOST PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ DAŇOVÝM SUBJEKTEM

Společným kritériem při promíjení penále, úroků nebo pokuty je tzv. četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem, která je uvedena v čl. IV. 5. Pokynu D-58.

Jedná se o situace, kdy:

Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí příslušenství správce daně eviduje u daňového subjektu nedoplatek z jiného daňového řízení, který je vymáhán na základě exekučního příkazu,

V posledních 3 letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně:

 • Stanovena daň dle pomůcek dle § 98 DŘ,
 • Uložena pořádková pokuta dle § 247 DŘ,
 • Uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a DŘ,
 • Uložena pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ.

Pokud nastala některá z výše uvedených situací, tak se částka příslušenství, která by mohla být prominuta, snižuje o procentuální ohodnocení daného porušení.

ZÁVĚR

Příslušenství daně (penále, úroky a pokuty) nikdy nejsou pro daňové subjekty příjemnou věcí, avšak existují možnosti, jak si je nechat částečně nebo zcela prominout. Podmínky pro jejich prominutí jsou však velmi striktní, a ne každý daňový subjekt může na prominutí dosáhnout.

V případě, že řešíte či budete v budoucnu řešit možnost prominutí příslušenství daně, neváhejte se na nás obrátit.

Pokyn D-58 lze nalézt zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Pokyn%20_GFR_D_58.pdf

Autorský tým:

Anh Nquyen, asistent daňového poradce, anh.nguyen@ekp.cz

Zuzana Tregnerová, daňový poradce, zuzana.tregnerova@ekp.cz