Zpět
|Aktuality

Odvolání ve správě daní

V reálném životě společnosti i jednotlivců může dojít k situacím, kdy je jim doměřena na základě provedené kontroly daň (o tomto institutu více viz. náš minulý článek na blogu). Doměrky přitom mohou být velice citelné a představují výrazný zásah do hospodaření a rozpočtu společností. Pokud k doměření daně dojde, máte právo bránit se proti doměrku pomocí tzv. odvolání. Co se tímto procesem rozumí, na co nesmíte zapomenout a jaká máte práva, se vám budeme snažit představit v následujícím příspěvku.

Podání odvolání a lhůty 

Každý z nás má právo se odvolat proti rozhodnutí správce daně. Postup v odvolacím řízení upravuje daňový řád, který daňovým subjektům přiznává právo na odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. V některých specifických případech je lhůta pro odvolání zkrácena na 15 dní (jedná se např. o odvolání proti rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti či proti rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuce). Dodržení výše uvedených lhůt je pro daňový subjekt nutností - po jejich uplynutí již nelze právo na odvolání uplatnit.

Pokud zákon nestanoví jinak, není možné se odvolat proti rozhodnutí, které je označeno jako „výzva“. Současně zákon neumožňuje podat odvolání v případě, kdy daňový subjekt nesouhlasí pouze s odůvodněním rozhodnutí. Důvodem je skutečnost, že tímto by daňový subjekt de facto souhlasil s výrokem, což je nejpodstatnější část rozhodnutí, která stanoví, k čemu došlo, respektive jak správce daně ve věci rozhodl (typicky se jedná o doměření daně).

Je důležité vědět, že podané odvolání nemá odkladný účinek. Vykonatelnost rozhodnutí tak předchází jeho právní moci. V případě vydání dodatečného platebního výměru, proti kterému jste se odvolali to znamená, že doměřená daň je splatná dle pokynů na něm uvedených před ukončením odvolacího procesu. Současně platí, že:

  1. pokud doměřenou daň uhradíte a následně odvolací spor vyhrajete, měl by Vám správce daně vrátit nejen daň doměřenou v rozporu se zákonem, ale také úrok z neoprávněně doměřené částky; případně
  2. pokud doměřenou daň neuhradíte a spor prohrajete, budete muset správci daně uhradit nejen daň, ale také úrok z prodlení.

Co musí odvolání obsahovat? 

Podávané odvolání musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  1. označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
  2. označení odvolatele,
  3. číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
  4. uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
  5. označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
  6. návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

V případě, kdy Vámi podané odvolání obsahuje vady, které brání jeho řádnému projednání, vyzve Vás správce daně k doplnění. Pokud tak učiníte ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů, a vady odstraníte, bude se na Vaše odvolání nahlížet jako na řádně podané. V opačném případě dojde k zastavení odvolacího řízení.

Kam podat odvolání a jakou formou? 

Odvolání se podává správci daně, který rozhodnutí vydal. Učinit tak může daňový subjekt jakoukoliv přípustnou formou, tedy písemně, ústně do protokolu, datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem nebo odesláním zprávy z Vaší datové schránky do datové schránky správce daně. Odvolání lze podat i před doručením rozhodnutí. Jedná se například o případ, kdy jste na schůzce se správcem daně s tímto rozhodnutím seznámeni.

Změny, doplnění a vzetí zpět 

Pokud podáte odvolání a nastanou nové skutečnosti, které zakládají nutnost změny či doplnění odvolání, můžete tak činit, až do doby, kdy je vydáno rozhodnutí o odvolání.

Podané odvolání je také možné vzít zpět. Dnem podání jeho zpětvzetí nabývá původní rozhodnutí právní moci. Je však nutno mít na paměti, že pokud bude podáno zpětvzetí odvolání, ztrácíte jednou pro vždy na odvolání právo.

Vzdání se práva 

Daňový subjekt má právo se vzdát svého práva na odvolání, jako v každém jiném právním vztahu. Dnem, ke kterému se vzdáte práva, nabývá rozhodnutí právní moci. Pokud je více příjemců rozhodnutí správního orgánu a všichni se vzdají práva, rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem, kdy se poslední příjemce vzdá práva.

Postup správce daně 

Správce daně může v odvolacím řízení odvolání vyhovět plně, částečně, nebo odvolání zamítnout. Upozorňujeme, že v případě otevření odvolacího procesu může na základě nového „přezkoumání“ celého případu dojít také ke zhoršení pozice daňového subjektu. Odvolací orgán může například dovodit, že doměrek daně měl být vyšší, než správce daně uvedl ve výroku dodatečného platebního výměru, proti kterému odvolání směřovalo. V odvolacím řízení je proto nezbytné využít všech důkazních materiálů a informací naplno, aby správce daně tyto skutečnosti přezkoumal a ideálně Vám za pravdu.

Pár praktických poznámek závěrem 

Odvolací proces může být v některých případech značně složitý, zvláště pro daňový subjekt, který se odvolává poprvé. Současně je nutno podotknout, že je mnohdy i časově náročný.

Proti rozhodnutí o odvolání se již nelze dále odvolat. Jedinou možností, jak dále ve sporu pokračovat, je podání správní žaloby.

Závěrem bychom rádi upozornili na skutečnost, že doměrky na dani mohou mít i trestně právní rozměr. V případě, kdy dojde ke krácení daně ve větším rozsahu, je pravděpodobné, že finanční úřad podá podnět Policii ČR, aby prošetřila, zda nedošlo ke spáchání trestného činu krácení daně.