Zpět
|Aktuality

Lze efektivně docílit snížení úroku z prodlení?

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích příspěvků, změnila se výše úroku z prodlení od 1.1.2021 na úroveň úroku z prodlení dle občanského zákoníku. V druhém pololetí roku 2021 její výše činí 8,5% p.a.

Do 31. 12. 2020 daňový řád stanovil, že výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14% a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Uvedená sankce vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby. V případě vyšších daňových doměrků na základě kontrol za historická období dochází často ke vzniku úroku ve značných částkách. Daňový subjekt je přitom správci daně povinen uhradit mimo doměřené daně i vzniklý úrok. Zcela logicky pak může vyvstat otázka, zda neexistují cesty k jeho snížení.

Jednou z takových cest je snížení úroku z prodlení na základě žádosti o prominutí. Základními předpoklady pro zahájení řízení ve věci prominutí je

  1. úhrada správního poplatku, který momentálně pro případy, kdy je žádáno o prominutí úroku vyššího než 3 000 Kč, činí tisíc korun za každou daň, které se žádost týká; a
  2. úhrada daně, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

Správce daně může prominout úrok v rozsahu 20 – 100%. Při rozhodování o výši jeho prominutí zohledňuje (i) ekonomické a sociální poměry žadatele, (ii) porušení povinností při správě daní a tak zvané (iii) „ospravedlnitelné důvody prodlení“. Výčet ospravedlnitelných důvodů je uveden v pokynu GFŘ D-47, který danou problematiku detailně řeší, nicméně nejedná se o výčet taxativní.

Mezi ospravedlnitelné důvody prodlení patří například:

  • stižení živelní pohromou,
  • nepříznivý zdravotní stav, nebo
  • situace, kdy úrok vznikl z daně doměřené na základě dodatečného daňového tvrzení podaného daňovým subjektem bez výzvy správce daně.

Pokud ale v posledních třech letech před podáním žádosti došlo ze strany daňového subjektu k závažnému porušení daňových nebo účetních předpisů, úrok prominout nelze. Závažným porušením je například skutečnost, že je daňový subjekt nespolehlivým plátcem DPH, nebo že se zapojil do obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich nebude uhrazena daň, a správce daně proto u tohoto subjektu vydal zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen.

Docílit snížení úroku pak lze ještě prostřednictvím žádosti o posečkání úhrady daně, kdy po dobu posečkání vzniká úrok z posečkání, jehož výše je v porovnání s úrokem z prodlení poloviční. Nadto lze i u úroku z posečkané částky žádat o prominutí.